wallet_setup.heading

wallet_setup.subtitle

wallet_setup.text_1

  • the PKT daemon
  • the PKT wallet
  • and pktctl for interacting with the wallet

Cài đặt golang

Đầu tiên, bạn cần cài đặt ngôn ngữ lập trình go, cách thực hiện nằm ngoài phạm vi của trang web này nhưng bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây:

https://golang.org/doc/install

Cài đặt git

Tiếp theo, bạn cần đảm bảo rằng bạn đã cài đặt git. Điều đầu tiên cần làm là kiểm tra xem bạn đã cài đặt git chưa:

git version

Nếu nó in ra một cái gì đó giống như “git version 2.21.1” thì bạn đã có git và có thể tiếp tục. Nếu nó in ra một cái gì đó giống như “lệnh không tìm thấy: git” thì bạn cần phải cài đặt nó

Cách cài đặt sẽ phụ thuộc vào hệ thống của bạn, đối với các hệ thống debian/ubuntu, bạn sẽ muốn “sudo apt install git” và đối với OSX với homebrew, bạn sẽ muốn “brew install git”

Cài đặt các thành phần

Khi bạn đã cài đặt và thiết lập golang và git đầy đủ, bạn có thể sử dụng các lệnh sau để cài đặt pktd, pktwallet và pktctl.

git clone github.com/pkt-cash/pktd
cd pktd
./do

Khởi chạy pktd

Bây giờ, bạn có thể khởi chạy pktd:

./bin/pktd

Điều này sẽ hiển thị một số đầu ra như sau:

2019-08-16 13:47:56.526 [INF] SYNC: Processed 843 blocks in the last 10.01s (843
transactions, height 843, 2019-08-16 05:56:50 +0000 UTC)

Điều này cho bạn biết rằng nó đang đồng bộ chuỗi một cách chính xác. Trong một cửa sổ khác, bạn có thể kiểm tra trạng thái của nút của bạn.

./bin/pktctl getinfo

Kiểm tra Trình duyệt Block để xem khối gần đây nhất

Thiết lập ví

Trước hết, bạn sẽ cần tạo một ví

./bin/pktwallet --create

Sau khi nó được tạo, khởi chạy nó

./bin/pktwallet

Bây giờ trong cửa sổ khác, bạn có thể tương tác với ví. Trước tiên, bạn có thể muốn tạo một địa chỉ cho riêng mình:

./bin/pktctl --wallet getnewaddress

Hoặc kiểm tra số dư hiện tại của bạn:

./bin/pktctl --wallet getbalance

Để gửi PKT cho ai đó, bạn cần mở khóa ví của mình trước. Trong ví dụ này, chúng tôi giữ ví được mở khóa trong vòng 60 giây, bạn có thể thay đổi số ở cuối theo ý bạn.

./bin/pktctl --wallet walletpassphrase <password you used when creating wallet> 60

Sau đó, gửi cjd 10 pkt tiền tip.

./bin/pktctl --wallet sendtoaddress pP6Vh6GiL4HsMfcPby5xHQTyBUApd7mewg 10

Đối với danh sách toàn diện của tất cả các cuộc gọi RPC bạn có thể thực hiện, sử dụng:

./bin/pktctl -l
Bắt đầu Đào Chi tiết PKT